Verblekende knotszwam
(Clavulinopsis luteoalba)
NMV Ap 287060
Saprotroof (?) in grazige en mossige begroeiingen, heischrale graslanden, vochtige duinhellingen, wasplatenlandschap, jeneverbesstruwelen, en ook in bermen en bosranden, in voedselarm tot matig voedselrijk zand of leem, ook op krijt, niet op zware klei.
RL 3 (verrijking, verzuring bodem).
 

 
Foto:
Texel
6 oktober 2004
Gids: Leo Jalink
Camera: Nikon coolpix 4500

De kans om in Park Spoorzicht in Diemen een Verblekende knotszwam tegen te komen is nihil. Het grasland is er te voedselrijk. Toch hoef je niet zo heel ver te reizen om een kansje te maken om deze knotszwam tegen te komen. Vooral de zandige spoordijken bij het Diemerbos, en bij de Hollandse brug in Muiderberg zijn kansrijk. Ook de Diemerzeedijk-nieuwe-stijl zal op termijn een geschikt biotoop kunnen zijn: kort gras, mos in het gras, en algen.
Van enkele knotszwammen is bekend dat ze in symbiose leven met algen. Van deze soort is dat niet bekend.

(Holobasidiomyceten > Aphyllophorales > Clavariaceae)
 

poes gijs