Adonismycena
( Mycena adonis )
NMV Ag 091030
DET: Leo Jalink
 

 
foto's:
6 november 2004
Texel
Nikon Coolpix 4500
 

 
Saprotroof op strooisel en op dood hout. Komt voor in relatief voedselarme omgevingen zoals blauwgrasland, heischrale graslanden, vochtige duinvalleien, veenmosrietlanden, pijpestrootje-velden en levend hoogveen,ook in bossen op kalkrijke bodem.

Park Spoorzicht zal niet gauw in de prijzen vallen. Dat gebiedje is voedselrijk, al zijn er in de bosranden hier en daar voedselarme, kalkrijke plekjes te vinden.
Toch zijn er in de groot-regio Amsterdam volgens Champignons in de Jordaan (1999) in 8 kilometerhokken exemplaren gevonden,vooral in de Oeverlanden en in het noordelijk deel van het Amsterdamse bos, en op een plek op het PEN-eiland in Diemen. Vondsten zijn toen o.a. gedaan op de schors van eik, schietwilg en spaanse aak.
Er is dus nog hoop...
 

poes gijs
Mycena's