Geraadpleegde literatuur
tot 2000
archief

Jan van Dijk e.a., Concretiseringsstudie PEN-eiland Bureau Stadsecologie Amsterdam, maart 1997.
anoniem, PEN-eiland, concretiseringsstudie natuurontwikkeling Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, Arnhem, 29 juli 1999
R. Wiggers, Studie Recreatie PEN-eiland dRO Wonen Voorzieningen en Groen, Amsterdam, P97,
Heukels, Heukels' Flora, 22e druk, 1996  
E.J. Weeda, e.a., Nederlandse Oecologische Flora deel 1,deel 2, deel 3, 1985;
H. de Bakker en W.P. Locker, Bodemkunde van Nederland deel 2, 1992;
Rolf Roos en Volkert Vintges(red), Het milieu van de Natuur Herkennen van verzuring, vermesting en verdroging in de natuur, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht, 1992.
Ton Denters, Plan voor inrichting van Zuidelijke IJmeerkust Ruimte en Groen, Provincie Noord-Holland, jrg.2, nr 4,juli 1995, pp.6-7.
Ton Denters, PEN-eiland ecologisch hoogtepunt in het ROM-IJmeergebied Ruimte en Groen, Provincie Noord-Holland, jrg. 3,1, 1996, pp. 8-9,
anoniem, IJmeer-magazine 4 mei 1996, een uitg. van Provincie Noord-Holland, Projectbureau ROM-IJmeer.
C.M. Abrahamse, Zes polders bij Naarden Tussen Vecht en Eem, tss. van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, en de Stichting Tussen Vecht en Eem, jrg. 7, nr. 2, pp.115-118.
Aljos Farjon en tdeter van der Linden,De flora langs de kust van het Gooimeer bij Naarden Tussen Vecht en Eem, tss. van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, en de Stichting Tussen Vecht en Eem, jrg. 7, nr. 2, pp.119-125.
D.E. Boeijnk, M. de Geus, B. Schalk Loofbomen in en buiten het bos 2 delen, Coutinho, Muiderberg, 1992, ISBN 90-6283-740-9 (deel 1),ISBN 90-6283-739-5 (deel 2).
S. van der Werf Bosgemeenschappen Natuurbeheer in Nederland, deel 5, Pudoc Wageningen,1991, ISBN 90-220-1039-2 geb., 375 pp.
H.M. Beije e.a.(red.) Levensgemeenschappen Bos- en Natuurbeheer in Nederland, deel 1, Backhuys Publishers, Leiden, 3e herz. druk 1994, 1e druk Pudoc Wageningen, 1997, Natuurbeheer in Nederland,deel 1. 431 pp. ISBN 90-73348-30-7 geb.
J.A.M. Schepers, B.G.M. Strootman, Deelplan Diemerpolders Grontmij NV (Provinciale Vestiging Noord-Holland, Afdeling Ruimtelijke Planning), Alkmaar, Zeist, 1993.
 

Terug
 
documentatie 1997-1999   http://www.xs4all.nl/~werthof/peneiland.html