Laatste update: 17 september 2016.
Voorlaatste update: zomer 2015

Spoorzicht:
Verleden, Heden en Toekomst

  Voorgeschiedenis Spoorzicht 1999
Status en Bestemmingsplan Spoorzicht 2011
Hockey op Spoorzicht 2014-2015
Woningbouw op Spoorzicht 2016 en later
 

  In 2016 is het hockey-plan weer min of meer in de ijskast gezet, en komen partijen met een plan voor woningbouw. Allerlei plannen passeren de revu, voor een aangewezen gebied dat weer eens tot de uiterste randen van het park loopt, net als in 1997 en 1999.

In de vele wandelgangen gonst het al ruim een jaar van ideeën. De Werkgroep Spoorzicht is geen voorstander van aantasting van de natuur, maar ook niet blind voor de politieke signalen.
 

spoorzicht 2021?
De gedachtengang bij het plaatje:  

 
 • Er wordt tot circa 60 meter diep, gemeten vanaf de sloot, in het terrein gebouwd, over de volle breedte van woonwijk Spoorzicht
 • Er is behoefte aan woningbouw (circa 100 woningen, deels grondgebonden, deels gestapeld, deels huur, deels verkoop)
 • Er is behoefte aan een lagere tuinbouwschool en/of vmbo
 • Er is behoefte aan een schooltuincomplexje, in deze schets is die geplaatst naast buurtmoestuin "De Harmonie"; het harkenhok en leslokaal komt op de buurtmoestuincomplex, want onder het schooltuincomplex loopt een hoofdpersleiding van het gas.
 • Er liggen 2 gasleidingen in het gebied waarop, en waarbij in de buurt niet gebouwd mag worden
 • De achterste gasleiding moet elke 3 jaar geinspecteerd, dus er moet een toegangsweg naar achteren blijven (paarse cirkels geven de toegangsweg aan)
 • Het gebied fungeert nu als waterbekken in de winter, daarom zijn extra waterpartijen (sloot) nodig voor de wateropvang
 • Je moet huisdieren en mensen niet rechtstreeks vanuit de achtertuin het bos in laten lopen want daarvoor is elzenbroek te kwetsbaar (dus een sloot tussen huizen en natuur)
 • Je wilt wildparkeren in het groen vermijden, die zorg bestaat nu al, gezien wildparkeerders op de inritten van het park
 • Ecologisch (Dierenwelzijn): de randen van het terrein zijn het meest waardevol, dus je moet de flanken sparen, want daar leven de rode lijst soorten van flora en fauna. De net in september 2016 aangenomen nota Dierenwelzijn maakt duidelijk dat men het leefgebied van beschermde soorten niet wil aantasten.
 • Planologisch: de huidige wijk is een concentrisch opgebouwd tuindorp, met laagbouw (max 3-4 lagen hoog) en relatief veel groen
  Uitbouw dient met het bestaande karakter van de wijk rekening te houden. Dat betekent dus ook dat het bestaande stratenpatroon als uitgangspunt dient voor de nieuwe straat in het te bebouwen terrein, en de koppelingen daarvan aan de bestaande straten. Ook het slotenpatroon blijft gehandhaafd bij de uitbreiding
 • De grenssloot is een harde grens; ten westen ervan ligt het hügelgebied en de havikshorst. Een havikshorst is wettelijk beschermd, omdat de havik een standvogel is, in die zin dat deze jaarlijks steevast terug keert naar dezelfde broedboom. Daarom is die boom, en de directe omgeving ervan beschermd gebied. Die boom ligt precies in het verlengde van de hügel
 • De resterende driehoek van het terrein zou wandelgebied en heemtuinbestemming kunnen krijgen, een door bewonersparticipatie beheerd groengebied

De status en herkomst van het plaatje is onduidelijk. Planvorming moet formeel nog starten, planologisch onderzoek is nog niet gedaan, men verkeert nog in de brainstormfase.
Duidelijk is: op gemeentegrond kun je met een subsidie van 30000 euro per wooneenheid (prijspeil 2017) nog steeds sociale huurwoningen bouwen (mits gestapeld). Bij een verhouding 20 appartementen + 80 eensgezinswoningen betekent dat waarschijnlijk 20 gestapelde sociale wooneenheden (flat zonder lift, dus wettelijk maximaal 4 etages hoog) en 80 huur- en koopwoningen boven de huursubsidiegrens.
Een ander ding is ook duidelijk: bij de Sniep beloofde de gemeente een aanzienlijke hoeveelheid sociale woningen te bouwen. Maar ze zijn nog steeds niet gerealiseerd, omdat de gemeente toen hoopte koopwoningen de prijs te laten betalen voor de bouw van sociale woningbouw, en dat is geen heilzame weg gebleken.
Als men nu ook kiest voor koopwoningen naast sociale huurwoningen dan is dat niet om met de een het andere te financieren, maar domweg om alle partijen op een lijn te krijgen. De vraag is hoe de verhouding gaat uitvallen. In een bijlage bij een informatief stuk van B&W wordt gesproken van een 50-50 verdeling, bijvoorbeeld, want niets ligt nog vast.

poes gijs